ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή στο εξωτερικό – Νέοι τρόποι για να ανακαλύψουν κρυφά εισοδήματα

0
34

Στις αλλοδαπές Φορολογικές Αρχές αποστέλλονται αναλυτικά στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου ( ονοματεπώνυμο, επωνυμία, έδρα, διεύθυνση, ΑΦΜ κλπ) που ελέγχεται στην Ελλάδα καθώς και…

Νέους τρόπους για ανακαλύψουν κρυφά εισοδήματα, μαύρο χρήμα και περιπτώσεις φοροδιαφυγής στο εξωτερικό ανοίγει η ΑΑΔΕ, μέσω της αυθόρμητης ανταλλαγής πληροφοριών με ξένες χώρες. Στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεται να έχει προϋπάρξει σχετικό αίτημα.

Οι πληροφορίες ανταλλάσσονται αυθόρμητα όταν εφοριακοί υπάλληλοι/ελεγκτές Φορολογικής Αρχής ενός κράτους, αφού συγκέντρωσαν πληροφορίες κατά τη διάρκεια ή μετά τη διενέργεια ελέγχου ή κάποιου άλλου είδους φορολογικής διαδικασίας, διέκριναν ότι αυτές οι πληροφορίες ενδεχομένως να οδηγούν σε φορολογητέα ύλη, αποκρυβείσα και φορολογητέα στο άλλο κράτος, και του τις διαβιβάζει χωρίς αυτό το Κράτος να τις έχει ζητήσει προηγουμένως.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, η αυτόματη ανταλλαγή εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Η Αρμόδια Αρχή ενός κράτους έχει λόγους να υποθέτει ότι στο άλλο κράτος υφίσταται φοροδιαφυγή.

2. Ένας φορολογούμενος επιτυγχάνει σε ένα κράτος μείωση ή απαλλαγή φόρου, η οποία συνεπάγεται γι’ αυτόν αύξηση φόρου ή υπαγωγή του σε φόρο στο άλλο κράτος.

3. Όταν πραγματοποιούνται επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταξύ προσώπων των συμβαλλόμενων κρατών, κατά τέτοιον τρόπο που ενδέχεται να συνεπάγονται μείωση ή εξάλειψη του φόρου είτε στο ένα, είτε στο άλλο, είτε και στα δύο συμβαλλόμενα κράτη.

4. Η Αρμόδια Αρχή ενός κράτους έχει λόγους να υποθέτει ότι υφίσταται μείωση ή εξάλειψη φόρου, η οποία προκύπτει από εικονικές/πλασματικές μεταφορές κερδών εντός συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

5. Από πληροφορίες που διαβίβασε σε ένα κράτος η Αρμόδια Αρχή του άλλου κράτους προκύπτουν πληροφορίες που ενδέχεται να έχουν σημασία για την αξιολόγηση της επιβολής φόρου στο δεύτερο κράτος.

6. Για συγκεκριμένες φορολογικές γνωμοδοτήσεις για συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα (αρμοδιότητα της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων της Γενικής Δ/νσης Φορολογικών Λειτουργιών της ΑΑΔΕ).

Οι πληροφορίες που αποστέλλονται αυθόρμητα θα πρέπει να συνοδεύονται από οποιαδήποτε διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να τεκμηριώνεται πλήρως η χρησιμότητά τους στην αλλοδαπή Φορολογική Αρχή. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες θα πρέπει να αξιολογούνται κατά το δυνατόν ως προς τη χρησιμότητά τους, και να διασφαλίζεται ότι είναι όσο το δυνατόν πλήρεις έτσι ώστε οι φορολογούμενοι να μπορούν να ταυτοποιηθούν και να μπορεί να γίνει κατανοητό το σχήμα της πιθανολογούμενης φοροδιαφυγής.

Στις αλλοδαπές Φορολογικές Αρχές αποστέλλονται αναλυτικά στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου ( ονοματεπώνυμο, επωνυμία, έδρα, διεύθυνση, ΑΦΜ κλπ) που ελέγχεται στην Ελλάδα καθώς και:

-Η φύση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν και αποστέλλονται.

-Όλες οι σχετικές πληροφορίες, ούτως ώστε η αλλοδαπή Φορολογική Αρχή που θα λάβει την πληροφορία, να μπορεί να την αξιοποιήσει αποτελεσματικά.

-Ο λόγος για τον οποίο θεωρείται ότι οι πληροφορίες θα ενδιαφέρουν την αλλοδαπή Φορολογική Αρχή.

-Λεπτομέρειες για το πώς ελήφθησαν οι πληροφορίες.

-Η πηγή των πληροφοριών που παρέχονται, π.χ. φορολογική δήλωση, πληροφορίες από τρίτους κ.λπ.

-Στοιχεία ταυτότητας του φορολογούμενου προσώπου που αφορούν οι πληροφορίες: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, επωνυμία, ΑΦΜ ή άλλος αριθμός ταυτοποίησης και διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της διαδικτυακής διεύθυνσης, εφόσον είναι γνωστά.

-Στοιχεία ταυτότητας του προσώπου από το οποίο προήλθαν οι πληροφορίες και, ενδεχομένως, η σχέση του με το πρόσωπο/α που αφορούν οι πληροφορίες: όνομα, οικογενειακή κατάσταση (κατά περίπτωση), ΑΦΜ, εφόσον είναι γνωστός, διευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της διαδικτυακής διεύθυνσης, τον αριθμό εγγραφής (π.χ. στο Εμπορικό Μητρώο), σε περίπτωση νομικού προσώπου, αποδεικτικά που απεικονίζουν τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που εμπλέκονται (εφόσον είναι γνωστά / διαθέσιμα).

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr