ΑΣΕΠ 5Ε/2021: Αποτελέσματα μονίμων θέσεων

0
46

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. 

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) οι Τελικοί Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτέων και Αποκλειομένων για τυπικούς λόγους της Προκήρυξης 5E/2021 (ΦΕΚ.38/19.07.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, δύο (2) συνολικά θέσεων Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού, στο «Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)», με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στα γνωστικά αντικείμενα «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» (Κωδικός Θέσης: 10015) και «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ» (Κωδικός θέσης: 10016).

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω Τελικών Προσωρινών Πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ  από την 21η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο ώρα 8:00 έως και την 30η Ιανουαρίου 2023, ημέρα  Δευτέρα ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → ΕΝΣΤΑΣΗ.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την «επί της ουσίας» κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτεών και Αποκλειομένων θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Πηγή: Pagenews.gr