ΑΣΕΠ 6Ε/2021: Οριστικά αποτελέσματα για προσλήψεις στην ΕΛΣΤΑΤ

0
66

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) οι οριστικοί πίνακες της προκήρυξης 6Ε/2021.

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) οι οριστικοί πίνακες της προκήρυξης 6Ε/2021. Ειδικότερα, εκδόθηκαν οι πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους της Προκήρυξης 6E/2021 για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ΕΛΣΤΑΤ.

Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Αιτήσεις θεραπείας υποβάλλονται με κατάθεση αυτών στη Γραμματέα της Επιτροπής (Κεντρική Υπηρεσία ΑΣΕΠ, Πουλίου 6, 1ος όροφος, γραφείο 115) ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στην Επιτροπή Επιλογής (Επιτροπή Επιλογής Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, υπ΄αριθμ 104/2022, για τον κωδικό θέσης 10003, Πουλίου 6, 115 23 Αθήνα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4765/2021.

Πηγή: Pagenews.gr