ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στον δήμο Μαρκόπουλου – Μεσογαίας

0
56

Σε νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ προχωράει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Μαρκόπουλου – Μεσογαίας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας από δύο έως τέσσερις μήνες, χωρίς τη δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Σε νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ προχωράει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Μαρκόπουλου – Μεσογαίας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας από δύο έως τέσσερις μήνες, χωρίς τη δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ολοκληρώνεται την Τρίτη 4 Απριλίου.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στον δήμο Μαρκόπουλου – Μεσογαίας – Ειδικότητες και εκπαιδευτικές βαθμίδες

Οι νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ αφορούν απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
 • ΔΕ Ναυαγοσωστών
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων)

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στον δήμο Μαρκόπουλου – Μεσογαίας – Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Απολυτήριος τίτλος (όπου απαιτείται).
 • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανηλίκων τέκνων).
 • Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (εντός διμήνου) και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
 • Οι γονείς μονογονεϊκής οικογένειας, ληξιαρχική πράξη θανάτου (θάνατος του ενός γονέα) ή αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή διαζευκτήριο (διάσταση ή διαζύγιο) και υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούν ή ασκούσαν τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων.
 • Τα τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας, ληξιαρχική πράξη θανάτου (θάνατος του γονέα) ή αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή διαζευκτήριο (διάσταση ή διαζύγιο των γονέων) και υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ενηλικίωσή τους ασκούσε τη γονική μέριμνα ένας μόνο γονέας.
 • Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τρίτεκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (εντός διμήνου).
 • Για υποψηφίους γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδερφοί που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία συγγενών ατόμων.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την απόδειξη της εμπειρίας (εκτός από τον κωδικό 103).

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr