ΑΣΕΠ: Θέσεις για αρχιτέκτονες μηχανικούς στον δήμο Αιγάλεω

0
73

Θέσεις εργασίας για αρχιτέκτονες μηχανικούς μέσω ΑΣΕΠ, στον δήμο Αιγάλεω

Θέσεις εργασίας για αρχιτέκτονες μηχανικούς μέσω ΑΣΕΠ, στον δήμο Αιγάλεω.Οι υποψήφιοι/ιες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, είναι τα ακόλουθα:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ολοκληρώνεται την Δευτέρα 10 Απριλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά ([email protected]) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αιγάλεω , Ιερά Οδός 364 &Κάλβου Τ.Κ. 12243 Αιγάλεω ,απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου υπόψη κας Γρηγορίου Ανθούλας , κας Χατζηπαύλου Ελένης και κας Σαχπατζίδου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας:213-2044906- 2132044959).

Πηγή: Pagenews.gr