Δώρο Πάσχα 2020: Τότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους

0
47

Δώρο Πάσχα 2020: Το Δώρο Πάσχα 2020 θα καταβληθεί στους εργαζόμενους έως την Μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου, λόγω του νέου κορωνοϊού, από τις επιχειρήσεις που παραμένουν σε λειτουργία και δεν αναφέρονται στους συγκεκριμένους ΚΑΔ του Υπουργείου Οικονομικών. Μέχρι τις 30 Ιουνίου, θα πρέπει να καταβάλουν το δώρο Πάσχα –και μάλιστα με κρατική συμμετοχή– οι επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία της επιχείρησής τους, είτε με εντολή δημόσιας αρχής, είτε επειδή πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Ήδη, δημοσιεύεται ο νόμος που θα προβλέπει την καταβολή του δώρου Πάσχα 2020 σε μεταγενέστερο χρόνο από τη Μεγάλη Τετάρτη, αλλά όχι αργότερα από την 30ή Ιουνίου 2020.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την επιβολή διοικητικών ή άλλων κυρώσεων, δεν ισχύει, όμως, το ίδιο εάν υπερβεί την καταληκτική ημερομηνία. Επιπλέον, από την Πέμπτη 9 Απριλίου ξεκίνησε η πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που αφορά τουλάχιστον 110.000 εργαζομένους στα νοσοκομεία της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, στο ΕΚΑΒ, στον ΕΟΔΥ, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι για το διάστημα που οι επιχειρήσεις ανέστειλαν την λειτουργία τους με κρατική εντολή ή πάγωσαν τις συμβάσεις των εργαζομένων τους το τμήμα του δώρου Πάσχα θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με αυτόν τον τρόπο, το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου:

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που εκδόθηκε για τα «μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», δίνονται διευκρινίσεις για το τρόπο καταβολής του Δώρου Πάσχα 2020 στους εργαζομένους και εργαζόμενες της χώρας. Συγκεκριμένα, λόγω των έκτακτων συνθηκών, που επικρατούν, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ής Μαρτίου 2020 (άρθρο 19) προβλέπει αναφορικά με το Δώρο Πάσχα 2020 τα ακόλουθα:

  • 1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις, δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 742) και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραντης 30ής Ιουνίου 2020.
  • 2. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής.
  • 3. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 Κοινή Υπουργική Απόφαση.
  • 4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, το επίδομα εορτών Πάσχα υπολογίζεται, βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.
  • 5. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Πηγή: Pagenews.gr