e-ΕΦΚΑ: Προχωράει η εταιρεία αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας 1 δισ. ευρώ – Εγκρίθηκε το καταστατικό

0
62

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναρτήθηκε η έγκριση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», δηλαδή της εταιρίας ειδικού σκοπού για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του στην οποία αναμένονταν να προχωρήσει ο ΕΦΚΑ.

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναρτήθηκε η έγκριση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», δηλαδή της εταιρίας ειδικού σκοπού για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του στην οποία αναμένονταν να προχωρήσει ο ΕΦΚΑ.

Υπενθυμίζεται πως ο Φορέας διαθέτει 400 ακίνητα σε όλη τη χώρα, συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ και τουλάχιστον το 20% – που αφορά ακίνητα μεγάλης αξίας- σήμερα αξιοποιείται με μεγάλη δυσκολία.

Ο δεύτερος αντικειμενικός στόχος είναι η άμεση αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων στις οποίες στεγάζονται οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, ενώ πρόσφατα το insider.gr είχε αναφερθεί στις διαδικασίες εκτίμησης μισθωτικής/αγοραίας αξίας οκτώ ακινήτων ιδιοκτησίας του κυρίως στην «καρδιά» της Αθήνας με στόχο την αξιοποίησή τους μέσω και μακροχρόνιας εκμίσθωσης ή και δια της πώλησης – εκποίησης. Πρόκειται για ακίνητα που στεγάζουν γραφεία, υπηρεσίες, ξενοδοχεία κ.α. αλλά και οικόπεδα συνολικής επιφάνειας περίπου 17,5 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων τα οποία ο ασφαλιστικός φορέας επιχειρεί να αξιοποίηση είτε μέσω πώλησης είτε μέσω προσέλκυσης εκμισθωτών – επενδυτών για τουριστική χρήση. Η Εταιρία Ειδικού Σκοπού θα συμβάλει, εκτός των άλλων, και στην αύξηση των εσόδων του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με το Γιώργο Παπακωνσταντίνου και το insider.gr

Οι επικεφαλής

Μάλιστα, χτες ο φορέας ανέφερε ότι τίθεται σε λειτουργία η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού για την αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του e-ΕΦΚΑ με την τοποθέτηση δύο έμπειρων και καταξιωμένων στελεχών του ιδιωτικού τομέα στις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Την θέση του Προέδρου της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού αναλαμβάνει ο κ. Φίλιππος Κονταξής με πολυετή καριέρα στον τομέα της αξιοποίησης ακινήτων. Ξεκίνησε από το Πολεμικό Ναυτικό, ενώ στη συνέχεια πέρασε στην αγορά ακινήτων, αρχικά με μία οικογενειακή επιχείρηση και έπειτα ως Γενικός Διευθυντής της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ επί μία δεκαετία. Πιο πρόσφατα έχει διατελέσει σύμβουλος διοίκησης στη ROLCO BΙΑΝΙΛ και διευθύνων σύμβουλος στην ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΕΒΕ (παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές).

Στην θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου τοποθετείται η κα Κατερίνα Τζωάννου, πολιτικός μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Υπηρεσιών. Από το 2013 και μετά είναι υψηλόβαθμο διοικητικό στέλεχος στη διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων. Μέχρι σήμερα ήταν Project Manager για θέματα ακινήτων στην εταιρία TEMES Α.Ε. (Costa Navarino). Προηγουμένως είχε τον συντονισμό για την αγορά εδαφών και την υπέρβαση σχετικών προβλημάτων στον αγωγό TAP (Trans Adriatic Pipeline). Έχει εργαστεί επίσης, μεταξύ άλλων, ως στέλεχος της ΜΟΔ και ως σύμβουλος της ΔΕΠΑ για την ανάπτυξη αγωγών φυσικού αερίου.

Η εταιρεία θα υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης με αυξημένα εχέγγυα διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και δυνατότητα αξιοποίησης των καλών πρακτικών του ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που θα διαθέτει.

Τι αναφέρεται στο ΦΕΚ – Ο σκοπός της real estate εταιρείας

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, η εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και ιδίως του συμφέροντος του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.). Αποστολή της Εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e – Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης, της διαφάνειας και της υγιούς επιχειρηματικής λογικής. Στόχος είναι η διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας της, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσης της ακίνητης περιουσίας του e- Ε.Φ.Κ.Α, με την ορθολογική διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεσή της. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η αντιπροσώπευση του e-ΕΦΚΑ και η ενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξίας και γενικά κάθε νομικής και υλικής πράξης διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του.

β) Η διασφάλιση και προστασία της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.

γ) Η εκμίσθωση, μίσθωση και με κάθε συμβατική μορφή παραχώρηση της χρήσης της ακίνητης περιουσίας που τίθεται υπό τη διοίκηση και διαχείρισή της.

δ) Η μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών του e- Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και η διαχείριση και συντήρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων.

ε) Η εκποίηση και εν γένει διάθεση των διοικούμενων και διαχειριζόμενων από αυτή ακινήτων, η σύσταση, μεταβίβαση και παραχώρηση επί των ακινήτων αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων, περιλαμβανόμενης και της σύστασης δικαιώματος επιφάνειας, με κάθε συμβατική μορφή και τύπο.

στ) Η με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων που διοικεί και διαχειρίζεται, καθώς και ίδιων ακινήτων της, για δημόσιους, κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση του δημοσίου και του κοινωνικού συμφέροντος.

ζ) Η απογραφή, χαρτογράφηση και κτηματογράφηση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α., η εκτίμηση της αξίας της, καθώς και η τήρηση αρχείου της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των τίτλων ιδιοκτησίας της.

η) Η αποδοχή στο όνομα και για λογαριασμό του e- E.Φ.Κ.A. παραχωρήσεων, δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών ακινήτων, καθώς και η εκπροσώπηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις διαδικασίες απαλλοτριώσεων υπέρ αυτού.

θ) Η εκπόνηση και ανάθεση μελετών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και η εκπόνηση και ανάθεση οικονομικών και τεχνικών μελετών, μελετών κατασκευής και συντήρησης, υπηρεσιών επίβλεψης, διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης ακινήτων και τεχνικών έργων, και κάθε μελετητικού και συμβουλευτικού έργου και υπηρεσίας, για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται.

ι) Η ανάθεση και ανάληψη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων, όπως οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ενεργειακών, υδραυλικών, έργων εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ακινήτων, και κάθε είδους κατασκευαστικού έργου για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr