Ενεργειακά προγράμματα: Στην τελική ευθεία για φτωχά νοικοκυριά και επιχειρήσεις

0
51

Ανοίγει ο δρόμος για το πρόγραμμα «Ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα και στον τομέα του τουρισμού» συνολικού ύψους 160 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στην ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου και στην πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης για τη δημιουργία του οδηγού του προγράμματος.

Με βάση τη σχετική απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου που αναρτήθηκε στη Διαύγεια «γίνεται αποδεκτή η της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών και η ανακήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ως προσωρινού αναδόχου του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα και στον τομέα του τουρισμού». Ο ανάδοχος καλείται να υποβάλλει εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 74) ως ισχύει, όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της υπό στοιχείο 37 πρόσκλησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της πρόσκλησης, ήτοι όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73, περί λόγων αποκλεισμού, και 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας της Επικοινωνίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο «ΕΣΗΔΗΣ».

Εφόσον η διαδικασία προχωρήσει κανονικά προβλέπεται η δημιουργία του σχετικού οδηγού εντός έξι εβδομάδων.

Την ίδια ώρα με ανάλογους ρυθμούς προχωρά η διαδικασία για το πρόγραμμα υποστήριξης προετοιμασίας προγράμματος χρηματοδότησης ενεργειακών κοινοτήτων Δήμων για την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Σταθμών, η παραγωγή ενέργειας των οποίων θα επιμερίζεται σε ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά».

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 100 εκατ. ευρώ για τις ενεργειακές κοινότητες των δήμων για τη μείωση του κόστους στους δήμους και στους ευάλωτους καταναλωτές.
Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου προχώρησε στην ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.

Με την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια έγινε αποδεκτή η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών και την ανακήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία «MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ως προσωρινού αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη προετοιμασίας προγράμματος χρηματοδότησης ενεργειακών κοινοτήτων Δήμων για την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Σταθμών, η παραγωγή ενέργειας των οποίων θα επιμερίζεται σε ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά».

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτιμήσει και να τεκμηριώσει το πλήθος των δικαιούχων ΟΤΑ καθώς και των ωφελούμενων νοικοκυριών. Επιπλέον θα πρέπει να συντάξει τον οδηγό του προγράμματος με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης, τους όρους συμμετοχής των δικαιούχων ΟΤΑ χρηματοδότησης, την περιγραφή επιλογής των ωφελούμενων (ενεργειακά φτωχών) νοικοκυριών και της διαδικασίας ένταξή τους στο διαμοιρασμό της ενέργειας κλπ.

Πηγή: Pagenews.gr