ΕΟΔΥ: Νέες προσλήψεις με αμοιβή έως 36.000€

0
48

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προβεί σε σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προβεί σε σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Κοινής Δράσης «JA 02-2020: Κοινή Δράση για Υποστήριξη των Κρατών – Μελών αναφορικά με την εφαρμογή καλών πρακτικών στον τομέα της ψυχικής υγείας», για την κάλυψη θέσεων τριών θέσεων ως εξής:

 • ενός (1) Ψυχολόγου
 • ενός (1) Στελέχους Οικονομικής Διαχείρισης
 • ενός (1) Στελέχους Επικοινωνίας,

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Για τη θέση Ψυχολόγου απαραίτητα προσόντα:

Τα απαραίτητα προσόντα επιλογής των ενδιαφερόμενων υποβολής πρότασης για την κάλυψη της προαναφερόμενης θέσης έχουν ως ακολούθως:

 • 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,
 • 2. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος,
 • 3. Κλινική εμπειρία πέντε (5) ετών με συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο,
 • 4. Ερευνητικό έργο δύο (2) ετών με συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο,
 • 5. Δημοσιεύσεις, τουλάχιστον δέκα (10) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά στο γνωστικό αντικείμενο της ψυχικής υγείας,
 • 6. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
 • 7. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ.

Ο ψυχολόγος θα αναφέρεται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο & Σημείο Επαφής ΕΟΔΥ/ Εθνικό Σημείο Επαφής/ Συντονιστή της Δράσης για την παροχή (στον απολύτως αναγκαίο χρόνο) κάθε είδους συνδρομής στον Συντονιστή και στη συντονιστική ομάδα του ΕΟΔΥ, στην καθημερινή διεκπεραίωση του έργου για τη διασφάλιση της ομαλής διαχείρισης και υλοποίησης του (κωδ. Α1).

Η σύμβαση μίσθωσης έργου του Ψυχολόγου αφορά σε 14 ανθρωπομήνες (Α/Μ) απασχόλησης και θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της και έως 30/11/2024.  Σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος, η σύμβαση αυτή δύναται να παραταθεί κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών σύμφωνα με τις προβλέψεις στη συμφωνία επιδότησης της Δράσης.

Η συνολική αμοιβή του Ψυχολόγου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.  Πέραν της ανωτέρω αμοιβής, ο Ψυχολόγος δεν δικαιούται άλλης αμοιβής, επιδόματος ή αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής, εκτός από τυχόν δαπάνες μετακίνησης και διαμονής εκτός Αθηνών, βάσει του μηνιαίου προγραμματισμού ενεργειών και σύμφωνα με τα όσα έχουν οριστεί στη σύμβαση μίσθωσης έργου.

Για τη θέση Στελέχους Οικονομικής Διαχείρισης απαραίτητα προσόντα:

Τα απαραίτητα προσόντα επιλογής των ενδιαφερόμενων υποβολής πρότασης για την κάλυψη της προαναφερόμενης θέσης έχουν ως ακολούθως:

 • 1.Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,
 • 2.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Κατεύθυνσης Οικονομικών ή Διοίκησης, ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 • 3.Επαγγελματική εμπειρία τεσσάρων (4) ετών σε συναφές αντικείμενο με το βασικό πτυχίο,
 • 4.Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
 • 5.Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

Το Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο του υποέργου 1.4 (Οικονομική Διαχείριση του έργου), την παροχή (στον απολύτως αναγκαίο χρόνο) κάθε είδους συνδρομής στον Συντονιστή και στη συντονιστική ομάδα του ΕΟΔΥ, στην καθημερινή διεκπεραίωση του έργου για τη διασφάλιση της ομαλής διαχείρισης και υλοποίησης του (κωδ. Α2).

Η σύμβαση μίσθωσης έργου του Στελέχους Οικονομικής Διαχείρισης αφορά σε 18 ανθρωπομήνες (Α/Μ) απασχόλησης και θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της και έως 30/11/2024. Σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος, η σύμβαση αυτή δύναται να παραταθεί κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών σύμφωνα με τις προβλέψεις στη συμφωνία επιδότησης της Δράσης.

Η συνολική αμοιβή του Στελέχους Οικονομικής Διαχείρισης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Πέραν της ανωτέρω αμοιβής, το Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης δεν δικαιούται άλλης αμοιβής, επιδόματος ή αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής, εκτός από τυχόν δαπάνες μετακίνησης και διαμονής εκτός Αθηνών, βάσει του μηνιαίου προγραμματισμού ενεργειών και σύμφωνα με τα όσα έχουν οριστεί στη σύμβαση μίσθωσης έργου.

Για τη θέση Στελέχους Επικοινωνίας απαραίτητα προσόντα:

Τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της προαναφερόμενης θέσης έχουν ως ακολούθως:

1. Πτυχίο ΑΕΙ Επικοινωνίας ή/και Μάρκετινγκ ή Δημοσιογραφίας ή Διεθνών Σχέσεων της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,
2. Επαγγελματική εμπειρία δύο (2) ετών σε φορείς ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα σε συναφές αντικείμενο της προ πλήρωσης θέσης,
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
4. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ.

Το Στέλεχος Επικοινωνίας θα αναφέρεται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο & Σημείο Επαφής ΕΟΔΥ/ Εθνικό Σημείο Επαφής/ Συντονιστή της Δράσης για την παροχή (στον απολύτως αναγκαίο χρόνο) κάθε είδους συνδρομής στον Συντονιστή και στη συντονιστική ομάδα του ΕΟΔΥ, στην καθημερινή διεκπεραίωση του έργου για τη διασφάλιση της ομαλής διαχείρισης και υλοποίησης του (κωδ. Α3).

Η σύμβαση αφορά σε 8 ανθρωπομήνες (Α/Μ) απασχόλησης και θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της και έως 30/11/2024. Σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος, η σύμβαση αυτή δύναται να παραταθεί κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών σύμφωνα με τις προβλέψεις στη συμφωνία επιδότησης της Δράσης.

Η συνολική αμοιβή του Στελέχους Επικοινωνίας ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Πέραν της ανωτέρω αμοιβής, το Στέλεχος Επικοινωνίας δε δικαιούται άλλης αμοιβής, επιδόματος ή αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής, εκτός από τυχόν δαπάνες μετακίνησης και διαμονής εκτός Αθηνών, βάσει του μηνιαίου προγραμματισμού ενεργειών και σύμφωνα με τα όσα έχουν οριστεί στη σύμβαση μίσθωσης έργου.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή το διαδικτυακό τόπο www.gov.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ (Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Στον φάκελο κάθε υποψηφίου, θα πρέπει να αναγράφονται οι κάτωθι πληροφορίες:

ΑΙΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Αγράφων 3-5, 15123, Μαρούσι
Για την: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «JA 02-2020: Κοινή Δράση για Υποστήριξη των Κρατών – Μελών αναφορικά με την εφαρμογή καλών πρακτικών στον τομέα της ψυχικής υγείας» με αριθμ. πρωτ. …….. ……/…../……/.
Στοιχεία αποστολέα: ……
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα ΕΟΔΥ, ήτοι

μέχρι τις 01/02/2023 και ώρα 15:00.

Η υπηρεσία θα λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 15:00 για την παραλαβή των αιτήσεων.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ http://www.eody.gov.gr (καρτέλα Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί).

Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από τη Διεύθυνση Διοικητικού Συντονισμού του Ε.Ο.Δ.Υ., στο τηλέφωνο 210 5212093, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr