Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Αναστολή λειτουργίας λόγω κορωνοϊού

0
60

Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Με ανάρτησή της στο διαδίκτυο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη λειτουργία της μέχρι να ολοκληρωθεί το μέτρο της απαγόρευσης μετακινήσεων των πολιτών.  Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της αναφέρει: «Με την αριθ. 7363/18.03.2020 απόφαση του Διοικητή, Άγγελου Μπίνη, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια της πολιτείας για την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19, τίθεται σε καθεστώς πλήρους αναστολής λειτουργίας (ΑΔΑ: 9ΒΚΨ46ΜΙ0Φ-ΥΘΧ) έως την 10η Απριλίου 2020, διάστημα κατά το οποίο λειτουργεί με Προσωπικό Ασφαλείας. Το καθεστώς αυτό δύναται να να παρατείνεται με βάση τις εξελίξεις και τα περαιτέρω μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του ιού».

Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια της πολιτείας για την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του κορoνοiού COVID-19 λαμβάνει μέτρα, με σκοπό αφενός την προστασία των εργαζομένων και αφετέρου την ανάγκη συνέχισης της εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής.

Με απόφαση του Διοικητή Άγγελου Μπίνη ρυθμίζονται οι παράμετροι της παροχής εξ αποστάσεως εργασίας στην Αρχή μέχρι τις 10.4.2020, ημερομηνία λήξης των θεσπισμένων με την από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορoνοϊου ή μέχρι παράτασης του χρόνου εφαρμογής τους σύμφωνα με την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί μια καινοτόμο διαρθρωτική μεταρρύθμιση για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η αναστολή της λειτουργίας της, που γίνεται μόνο διαδικτυακά, προκαλεί εύλογα ερωτήματα  για πιθανές αυθαιρεσίες που μπορεί να συμβούν.

Πηγή: Pagenews.gr