Κορωνοϊός οδηγός για επιχειρήσεις: Τα 10 πράγματα που πρέπει να προσέξουν

0
55

Κορωνοϊός οδηγός για επιχειρήσεις: Εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρηματίες οι οποίοι δεν διέκοψαν την λειτουργία των επιχειρήσεών τους με κρατική εντολή αλλά έχουν υποστεί σημαντική οικονομική ζημιά, λόγω πολύ μεγάλης μείωσης του τζίρου τους κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα σε 10 σημεία της έκτακτης εργατικής νομοθεσίας που έθεσε σε εφαρμογή η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τα όσα επισημαίνει ο λογιστής-φοροτεχνικός κ. Ευάγγελος Αμπελιώτης, οι επιχειρηματίες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες ή οι δευτερεύουσες δραστηριότητες με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα έτους 2018 περιλαμβάνονται στους πίνακες του υπουργείου Οικονομικών με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά από την κρίση του κορωνοϊού:

  • Επιτρέπεται να προβούν σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέρους ή όλου του προσωπικού τους για 45 ημερολογιακές ημέρες. Μπορούν, ειδικότερα, έως 20/4/2020 να προβούν είτε εφάπαξ είτε σταδιακά (σε περισσότερες της μιας ημερομηνίες) σε αναστολή των συμβάσεων των εργαζομένων τους.
  • Οφείλουν να μην προβούν σε καταγγελία συμβάσεων των εργαζομένων τους των οποίων αναστέλλονται οι συμβάσεις, για επιπλέον χρόνο ίσο με το διάστημα της αναστολής.
  • Εφόσον αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους του προσωπικού τους έχουν την δυνατότητα να προβούν σε τροποποίηση των συμβάσεων των άλλων εργαζομένων βάσει του άρθρου 9 και 10 της από 20/3/2020 ΠΝΠ δηλαδή με ορισμό ασφαλούς λειτουργίας ή και να προχωρήσουν σε μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου.
  • Απαγορεύεται ρητά να προχωρούν σε καταγγελία συμβάσεων. Απαιτείται η διατήρηση του ίδιου προσωπικού που είχαν την 21/3/2020 και όχι αντικατάσταση αυτού. Όλο το προσωπικό πρέπει να διατηρηθεί και πέραν του χρόνου αναστολής για χρονικό διάστημα όσο με τον χρόνο της αναστολής. Δεν συμπεριλαμβάνονται αυτοί που αποχωρούν οικειοθελώς, οι συνταξιοδοτούμενοι και οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
  • Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που δεν έχουν λήξει την 21η/3/2020 μπορούν να τίθενται σε αναστολή και μετά την αναστολή να συνεχίζονται μέχρι να λήξουν.
  • Οι αμοιβές για υπηρεσίες τηλεργασίας σε εργαζόμενους που έχει ανασταλεί η σύμβαση τους δύνανται να καλύπτουν το ποσό πέραν της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και μέχρι του μεικτού μισθού εξ ελευθεριότητας. Για το επιπλέον ποσό καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη και φόρος μισθωτών υπηρεσιών.
  • Θα πρέπει να υποβάλουν δύο Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), μια για το συνολικό ποσό του μεικτού μισθού και μια για την επιπλέον αμοιβή που δίνει ο εργοδότης. Για τους εργαζόμενους με τηλεργασία πρέπει το γεγονός αυτό να δηλώνεται πριν την έναρξη στο ειδικό έντυπο ειδικού σκοπού. Τεχνικά το θέμα των δύο ΑΠΔ θα δημιουργήσει προβλήματα. Το θέμα ξεκινά από το ότι το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού δίδεται για διάστημα 45 ημερολογιακές ημέρες, οπότε αντιστοιχεί αναλογικά σε δύο ή και τρεις μήνες και πρέπει να επιμερισθεί. Μετέπειτα επειδή η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι πληρωτέο ποσό και όχι μεικτή αμοιβή, ενώ το συνολικό ποσό του ονοματικού μισθού επί του οποίου επιβάλλεται ΦΜΥ και ασφαλιστικές εισφορές είναι μεικτό, τα 800 ευρώ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πρέπει με αναγωγή να μετατραπούν σε μεικτό ποσό και να υποβληθούν δύο δηλώσεις εμπροθέσμως, μια για το σύνολο των αποδοχών και μια για το μεικτό ποσό που θα δοθεί από τον εργοδότη.
  • Οφείλουν να υποβάλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ υπεύθυνες δηλώσεις έως τις 20/4/2020 στις οποίες καθένας πρέπει να δηλώνει:

α) ότι πλήττεται σημαντικά,

β) τα πλήρη στοιχεία των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας αναστέλλονται

γ) τυχόν εργαζόμενους που η σύμβαση τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020 με οποιοδήποτε τρόπο (καταγγελία ή οικειοθελή αποχώρηση).

  • Οφείλουν να γνωστοποιήσουν αυθημερόν την δήλωση της παραγράφου 8 στους εργαζομένους τους, των οποίων ανέστειλαν τις συμβάσεις, παραθέτοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της πράξης γνωστοποίησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
  • Όσοι εργοδότες πλήττονται και δεν θα προβούν σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων τους, υπάγονται μόνο στα μέτρα αναστολής της πληρωμής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Πηγή: Pagenews.gr