Νέες ενισχύσεις σε μικρομεσαίους για «πράσινες» επενδύσεις

0
60

Οι δράσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ, στοχεύουν στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οι δράσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ, στοχεύουν στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας:

Δράση 1: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ. Αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 έως και 1 εκατ. ευρώ.

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ. Αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε μία από τις δύο δράσεις, αλλά όχι και στις δύο. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία της Δράσης 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, με έμφαση σε ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, στη δράση μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων θα ορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης είναι:

1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

2. Να διαθέτουν και να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) στον/στους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

3. Να έχουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

4. Να λειτουργούν νόμιμα.

5. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

6. Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία περιφέρειας.

7. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.

Πηγή: Pagenews.gr