Νέες προσλήψεις στον Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

0
51

Στην πρόσληψη, πέντε ατόμων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών προχωρά ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Στην πρόσληψη, πέντε ατόμων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών προχωρά ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν άτομα ειδικότητας Μετεωρολόγων τα οποία και θα απασχοληθούν στο Αεροδρόμιο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”
στη Μίκρα (Δήμος Θέρμης) Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση:
ΕΛ.Γ.Α. – Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, T.Θ. 14103 – Τ.Κ. 115 10 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Μ. Ματαράγκα (ΣΟΧ 1/2023) (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 7490497).

Πηγή: Pagenews.gr