Νέοι αγρότες: 38,7 εκατ. ευρώ επιχορηγήσεις στη Στερεά Ελλάδα

0
49

Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η δεύτερη επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο πρόγραμμα “Εγκατάσταση νέων γεωργών” του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η δεύτερη επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο πρόγραμμα “Εγκατάσταση νέων γεωργών” του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα αφορούν 1.035 δικαιούχους νέους αγρότες, με συνολικό πορό δημόσιας δαπάνης 38.707.500 ευρώ, για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.Επίσης, περιλαμβάνεται και πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της δικής του αίτησης στήριξης, επισκέπτεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση στήριξης.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης).

Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή pdf. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν γίνονται παραδεκτές.

Πηγή: Pagenews.gr