Οι διαπραγματεύσεις για την 3η δόση ύψους 1,76 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης

0
45

Η διαφορά αυτή την φορά βρίσκεται στο ότι εκτός από τα πεπερασμένα χρονικά περιθώρια, το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να κρατήσει την υλοποίηση του Ελλάδα 2.0 έξω από τον εκλογικό κύκλο.

Σχεδόν ένα μήνα μετά την εκταμίευση της 2ης δόσης ύψους 3,56 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τις Βρυξέλλες για να φτάσουμε μέσα στο Μάρτιο στο αίτημα για την 3η δόση που αφορά επιχορηγήσεις ύψους 1,76 δισ. ευρώ.

Οι εξ αποστάσεως διαπραγματεύσεις έχουν στόχο να κλείσουν όλες οι λεπτομέρειες από τα 45 ορόσημα που συνδέονται με την εκταμίευση της επόμενης δόσης. Όπως και στις δύο δόσεις που προηγήθηκαν, έτσι και τώρα, θα πρέπει να μεσολαβεί ένα ενδιάμεσο διάστημα μέχρι η Ελλάδα να πάρει ένα πρώτο άτυπο πράσινο φως από την Κομισιόν ότι η εκπλήρωση των ορόσημων είναι επαρκής και μπορεί να προχωρήσει σε νέο αίτημα χρηματοδότησης.

Η διαφορά αυτή την φορά βρίσκεται στο ότι εκτός από τα πεπερασμένα χρονικά περιθώρια, το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να κρατήσει την υλοποίηση του Ελλάδα 2.0 έξω από τον εκλογικό κύκλο. Επιπλέον δυσκολία είναι ότι αυτή τη φορά η δόση συνδέεται με πολλά περισσότερα και πιο πολύπλοκα ορόσημα που διατρέχουν όλους τους βασικούς τομείς του ελληνικού προγράμματος που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα, τα πιο βασικά από τα ορόσημα της 3η δόσης είναι:

1. Η δημιουργία φορολογικών εργαλείων πιο φιλικών για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων. Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια)”. Έναρξη ισχύος 15 κανονιστικών αποφάσεων / εγκυκλίων που θα εκδοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τον σχεδιασμό νέου ολοκληρωμένου συστήματος καταπολέμησης του λαθρεμπορίου.

2. Η έναρξη ισχύος αναθεωρημένου πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη θέσπιση συστήματος κατανομής αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με στόχο την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ όλων των επιπέδων δημόσιας διοίκησης και την αντιμετώπιση των αλληλεπικαλύψεων. Το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο θα καθορίζει τους τομείς αρμοδιότητας κάθε φορέα σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης, μεταξύ άλλων όσον αφορά καθήκοντα όπως η διασφάλιση πόρων και οι αρμοδιότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης.”

3. Η νομοθετική μεταρρύθμιση (πρωτογενές δίκαιο) για τα βιομηχανικά πάρκα με στόχο την βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της ανασφάλειας δικαίου, της επίλυσης ζητημάτων διακυβέρνησης και της παροχής αποτελεσματικών κινήτρων για την επίλυση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων.

4. Η έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη όσον αφορά τη διοικητική δικαιοσύνη.

5. Η έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών σχετικά με τα διοικητικά δικαστήρια. Οι όροι της διαδικασίας υποβολής προσφορών ορίζουν ότι τα νεόδμητα κτίρια πληρούν πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).

6. Η ανάθεση σύμβασης για την παροχή τεχνικής υποστήριξης όσον αφορά την ανάπτυξη του εργαλείου επιδόσεων του δικαστικού συστήματος με βάση στρατηγικούς στόχους, τη θέσπιση αντικειμενικών βασικών δεικτών επιδόσεων (χρόνος για την ολοκλήρωση ενός καθήκοντος, ατομικές επιδόσεις από άποψη χρόνου, επικοινωνία, κίνητρα κ.λπ.) ανά τμήμα και/ή κατηγορία υπαλλήλων και την παροχή ακριβών και αντικειμενικών δεδομένων σχετικά με την κατανομή των επιμισθίων· τα επιμίσθια καταβάλλονται το πρώτο τρίμηνο μετά το τέλος του σχετικού έτους, με βάση τις επιδόσεις του εν λόγω έτους.

Πράσινη μετάβαση

Στον τομέα της πράσινης μετάβασης τα κυριότερα ορόσημα της 3ης δόσης αφορούν:

7. Την προκήρυξη 2ου γύρου ενεργειακής εξοικονόμησης με έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης για τις ενεργειακά φτωχές κατοικίες.

8. Την έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης του προγράμματος για τις ανακαινίσεις του τρίτου γύρου συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαδικασίας για τη διασφάλιση της μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τις κατοικίες κατά 30% σε σύγκριση με τις αρχικές επιδόσεις της και υπολογιζόμενες σε kWh/m2.

9. Την Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ’ εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης. Κοινοποίηση της ανάθεσης του 30% του συνόλου των συμβάσεων (για όλες τις παρεμβάσεις). Περιλαμβάνει την εκπόνηση τοπικών, ειδικών και ανεξάρτητων σχεδίων για την οριοθέτηση οικισμών και για τον χαρακτηρισμό δημοτικών οδών.

10. Την έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τουλάχιστον 300 σχεδίων που θα υποβληθούν από τις τοπικές αρχές για την εγκατάσταση δημόσια διαθέσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

11. Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης” “Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας ρύθμισης της διαχείρισης αποβλήτων”.

12. Την έναρξη ισχύος νόμου για τη σύσταση και λειτουργία νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα.

13. Την έναρξη προγράμματος για την επιλογή βιομονάδων (Product E-Green) και έναρξη ισχύος των σχετικών υπουργικών αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την διαδικασία επιλογής με στόχο την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

Ψηφιακή μετάβαση

Στο άξονα της ψηφιακής μετάβασης βασικά ορόσημα είναι:

14. Η ανάθεση συμβάσεων μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών για το έργο “Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια”.

15. Η ανάθεση συμβάσεων για καθένα από τα ακόλουθα 9 υποέργα, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνιστωσών τους: Ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος δικαιοσύνης, του συστήματος δημόσιας υγείας, των Γενικών Αρχείων του Κράτους, του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου, απαλλοτριώσεων, των πολεοδομικών υπηρεσιών, του Κτηματολογίου, του Κτηματολογίου, ναυτιλιακών υποθέσεων. Επίσης του υποέργου για την ασφαλή αποθήκευση στον δημόσιο τομέα και τον “ευρύτερο” δημόσιο τομέα.

16. Η ανάθεση σύμβασης για σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση.

17. Η ανάθεση της σύμβασης για το έργο “Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας για εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας”.

Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή

Τέλος, στον άξονα απασχόληση δεξιότητες και κοινωνική συνοχή τα βασικά ορόσημα είναι:

18. Η ολοκλήρωση της ανάθεσης συμβάσεων για ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ), Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας (ΗΡΙΔΑΝΟΣ), διαδικασία καθορισμού του νόμιμου κατώτατου μισθού, ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Συντάξεων (e-ΕΦΚΑ). νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΕΦΚΑ IITS) και αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων (ΑΤΛΑΣ)”.

19. Η έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση το πλαισίου αμοιβαίων υποχρεώσεων, το οποίο καθορίζει τη σχέση μεταξύ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) και του ατόμου που αναζητά εργασία.

20. Η σύσταση και πλήρης λειτουργία 50 Μονάδων Ψυχικής Υγείας (υλοποίηση μέσω ανακαίνισης των υφιστάμενων μονάδων) με τη στήριξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Υποστήριξη της Ψυχικής Υγείας (από σύνολο 106 Μονάδων Ψυχικής Υγείας).

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr