Πανελλαδικές 2020: Ορίστηκαν τα εξεταστικά κέντρα των ΕΠΑΛ

0
44

Ορίστηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα εξεταστικά κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2020. Τα εξεταστικά κέντρα θα είναι φέτος περισσότερα από πέρυσι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των ειδικών αποστάσεων που θα τηρηθούν ανά υποψήφιο, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193-Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’), του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α’), του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) και του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’).

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της με αριθ. Φ.151/24463/Β6/9-3-2009 Κ.Υ.Α «Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ» (ΦΕΚ 422 Β΄/2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 Β΄ και 1940 Β΄ Διορθώσεις Σφαλμάτων) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφεξής» όπως  τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Φ.153/40138/Α5/23.03.2020 (ΦΕΚ 1106 Β΄ και 1501 Β΄ Διορθώσεις Σφαλμάτων).

6. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.251/ 60473 /Α5/21-5-2020 (ΦΕΚ 1967 Β’) Κ.Υ.Α. « Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών»

7. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.152/58182/Α5/18-5-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ με το οποίο ζητήθηκαν οι εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ορισμό των Εξεταστικών Κέντρων.

8. Τις με αριθμ. Φ.26/6822/20-5-2020 ΠΔΕ Αττικής, Φ.26/4640/20-5-2020 ΠΔΕ Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, 1809/20-5-2020 ΠΔΕ Β. Αιγαίου, Φ.26.1/3771/50-5-2020 ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, 3050/20-5-2020 ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, 3250Α /20-5-2020 ΠΔΕ Πελοποννήσου, Φ.26/3358/20-5-2020 ΠΔΕ Ηπείρου, 4375/20-5-2020 ΠΔΕ Θεσσαλίας, 1981/20-5-2020 ΠΔΕ Ιονίων Νήσων, 7469/20-5-2020 ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, 4365/19-5-2020 ΠΔΕ Κρήτης, Φ.26.3/ 2332/20-5-2020 ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας, Φ.26.1/3407/20-5-2020 ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α’).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τον ορισμό:

α) των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιφέρειες των οποίων θα λειτουργήσουν τα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ για τις Πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 2019-2020 με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με τον Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’), τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’) και τον Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’), προκειμένου να εισαχθούν στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων,

β) του αριθμού των Εξεταστικών Κέντρων ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των αντίστοιχων σχολικών συγκροτημάτων στα οποία θα εδρεύουν, ως ακολούθως:

Οι σχετικοί πίνακες εδώ

Πηγή: Pagenews.gr