Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 34 Νέες προσλήψεις σε πολλές ειδικότητες

0
53

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών της.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • ΠΕ Χημικών Μηχανικών
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
 • ΠΕ Κτηνιάτρων (έδρα Θεσσαλονίκη, Σοχός, Λαγκαδίκια)
 • ΠΕ Γεωπόνων
 • ΠΕ Βιολόγων Ιχθυολόγων
 • ΤΕ Πληροφορικής
 • ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
 • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Ζωικής Παραγωγή
 • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 • ΥΕ Φυλάκων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας – Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης Ποιότητας – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 26ης Οκτωβρίου 64 – Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη, υπόψη κας Αναστασίας Αμοιρίδου και κας Αναστασίας Καρύπη (τηλ. επικοινωνίας: 2313 319152, 2313319163).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι:

από Παρασκευή 20-01-2023 έως και τη Δευτέρα 30-01-2023

Πηγή: Pagenews.gr