Υπουργείο Υγείας: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για νέες προσλήψεις στο Λοιπό Επικουρικό

0
32

Μοριοδότηση

Εμπειρία

Η εμπειρία μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και έως εξήντα (60) μήνες, και ως τέτοια θεωρείται η απασχόληση
με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου βασικού τίτλου σπουδών και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

Ανεργία

Δώδεκα (12) μονάδες για κάθε έναν από τους πρώτους τέσσερις μήνες και πέραν αυτών, οκτώ (8) μονάδες για κάθε μήνα μέχρι και σαράντα οκτώ (48) μήνες συνολικά (σύνολο έως και 400 μονάδες)

Απαιτείται βεβαίωση χρόνου ανεργίας επιδοτούμενου ή μη από τη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ), η οποία πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης έως και πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη.

Ειδικές περιπτώσεις

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις
ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:

(Α) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους είναι υποχρεωτική η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας:

  • Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
  • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.

(Β) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων είναι μη υποχρεωτική για
συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας:

  • Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου,
  • Στην ηλεκτρονική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου να αναγράφονται επακριβώς η χρονική διάρκεια απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

(Γ) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.

(Δ) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας
εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος – μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους–μέλους προέλευσης.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να
συνοδεύονται εκτός από τα ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Υπενθυμίζονται τα εξής:

  • Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εκ νέου με καινούρια ημερομηνία.
  • Οι υποψήφιοι να ανατρέχουν στο αναρτημένο αρχείο excel «ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ και ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ» προκειμένου να λάβουν γνώση των διαθέσιμων φορέων και ειδικοτήτων.
  • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία υποψήφιοι οι οποίοι έχουν αποποιηθεί πρόσληψη από 1-01-22 ή έχουν παραιτηθεί από 1-01-21.

Πηγή: Pagenews.gr